اعضای هیات مدیره

اعضای هئیت موسس :

 • دکتر جمشید لطفی
 • دکتر هژیر سیکارودی
 • علی کاظمینی
 • فاطمه نیا
 • عبدالعلی وطن دوست
 • منوچهر اسد پوراقبالی
 • دکتر حسین کاظمینی

اعضای هئیت امنا :

 • محسن آسایش
 • دکتر آل یاسین
 • منوجهر اسدپوراقبالی
 • دکتر جواد سعید تهرانی
 • دکتر حاج طرخانی
 •  دکتر شفیقه رهیده
 •  دکتر هژیر سیکارودی
 • دکتر حسین صنعتی
 •  دکتر فرهاد فرجام
 •  مجید قمی
 •  دکتر حسین کاظمینی
 • دکتر جمشید لطفی
 •  فاطمه نیا
 • دکتر محمد علی صحرائیان
 • سید محمود حسین علاقبند
 • حمیدرضا هاشم نیا
 • مهدی فیروزان
 • دکتر رضاتقی پور انوری
 • علی محمد مختاری
 • دکتر سید محمدصادق خرازی
 • دکتر محمدحسین حریرچیان
 •  دکتر علی حاجی خانی
 • احمد مسجدجامعی
 • دکتر رحمت اله حافظی
 • محسن چینی فروشان

اعضای هیات مدیره :

 • دکتر جمشید لطفی
 • دکتر محمد علی صحراییان
 • مجید قمی
 • فاطمه نیا
 • دکتر رحمت اله حافظی

 اعضای علی البدل:

 • دکتر هژیر سیکارودی
 • دکتر علی حاجی خانی

 بازرس:

 • سید محمودحسین علاقبند
 • منوچهر اسدپور اقبالی

مدیر عامل :

 • عبدالحسین هوشمند